soz

Новости для акционеров


ПОВІДОМЛЕННЯ про виникнення особливої інформації про емітента

І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АПТЕЧНА МЕРЕЖА «ФАРМАЦІЯ»

2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента 22447055

3. Місцезнаходження емітента 65026, м. Одеса, вул. Жуковського, 20

4. Міжміський код, телефон та факс емітента (0482) 720-51-42, (0482) 720-51-43

5. Електронна поштова адреса емітента

6. Адреса сторінки в мережі Інтернет,
яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації
http://www.farmacia.in.ua

7. Вид особливої інформації відповідно до
вимог глави 1 розділу IІI

Зміна складу посадових осіб емітента 

                                                                       ІІ. Текст повідомлення

Згiдно протоколу засiдання Наглядової ради № 16 вiд 03.08.2017 року обрано на посаду Голови Наглядової ради Бойченко Ганну Анатолiївну, паспорт: серiя КМ № 874581, виданий Приморським РВ ГУ ДМФ м. Одеси в Одеськiй областi 05.12.2013 р. Посадова особа призначена на строк 3 роки, протягом останнiх п'яти рокiв своєї дiяльностi обiймала посаду економiста, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має, не володiє пакетом акцiй в статутному капiталi Товариства

Згiдно протоколу засiдання Наглядової ради № 16 вiд 03.08.2017 року прийнято рiшення про призначення Лiпкiної Алли Наумiвнi (згоду на розкриття паспортних даних не отримано) на посаду Генерального директора Товариства. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Перебувала на посадi Генерального директора з 05.05.2014 року. Посадова особа призначена на строк 3 роки.

                                                                           ІІІ. Підпис

    Особа,  зазначена   нижче,   підтверджує   достовірність інформації,  що містяться у повідомленні,  та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством.

   

Генеральний директор________________________________ Ліпкіна А.Н.

 

 

 

 

ПОВІДОМЛЕННЯ про виникнення особливої інформації про емітента
І. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АПТЕЧНА МЕРЕЖА «ФАРМАЦІЯ»

2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента 22447055

3. Місцезнаходження емітента 65026, м. Одеса, вул. Жуковського, 20

4. Міжміський код, телефон та факс емітента (0482) 720-51-42, (0482) 720-51-43

5. Електронна поштова адреса емітента 11002@farmacia.in.ua

6. Адреса сторінки в мережі Інтернет,

яка додатково використовується емітентом

для розкриття інформації http://www.farmacia.in.ua

7. Вид особливої інформації відповідно до

вимог глави 1 розділу IІI

Зміна складу посадових осіб емітента

ІІ. Текст повідомлення

Згiдно протоколу засiдання Наглядової ради № 16 вiд 03.08.2017 року обрано на посаду Голови Наглядової ради Бойченко Ганну Анатолiївну, паспорт: серiя КМ № 874581, виданий Приморським РВ ГУ ДМФ м. Одеси в Одеськiй областi 05.12.2013 р. Посадова особа призначена на строк 3 роки, протягом останнiх п'яти рокiв своєї дiяльностi обiймала посаду економiста, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має, не володiє пакетом акцiй в статутному капiталi Товариства

Згiдно протоколу засiдання Ревiзiйної комiсiї № 1 вiд 03.08.2017 року обрано на посаду Голови ревiзiйної комiсiїДiдуха Сергiя Мирославовича, паспорт: серiя АК № 942576, виданий Апостолiвським РВ ОМУ УМВС України в Днiпропетровськiй областi 15.06.2000р. Посадова особа призначена на строк 5 рокiв, протягом останнiх п'яти рокiв своєї дiяльностi обiймала посаду начальника вiддiлу проектного управлiння, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має, не володiє пакетом акцiй в статутному капiталi Товариства

Згiдно протоколу засiдання Наглядової ради № 16 вiд 03.08.2017 року прийнято рiшення про призначення Лiпкiної Алли Наумiвнi (згоду на розкриття паспортних даних не отримано) на посаду Генерального директора Товариства. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Перебувала на посадi Генерального директора з 05.05.2014 року. Посадова особа призначена на строк 3 роки.

ІІІ. Підпис

Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що містяться у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством.

Генеральний директор________________________________ Ліпкіна А.Н.

М.П. (підпис) (ініціали та прізвище керівника) 03.08.2017 р.

 

ПОВІДОМЛЕННЯ про виникнення особливої інформації про емітента


І. Загальні відомості


1. Повне найменування емітента
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АПТЕЧНА МЕРЕЖА «ФАРМАЦІЯ»

 

2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента 22447055

 

3. Місцезнаходження емітента 65026, м. Одеса, вул. Жуковського, 20

 

4. Міжміський код, телефон та факс емітента (0482) 720-51-42, (0482) 720-51-43

 

5. Електронна поштова адреса емітента 11002@farmacia.in.ua

 

6. Адреса сторінки в мережі Інтернет,

 

яка додатково використовується емітентом

 

для розкриття інформації http://www.farmacia.in.ua

 

7. Вид особливої інформації відповідно до

вимог глави 1 розділу IІI

Зміна типу акціонерного товариства

 

ІІ. Текст повідомлення

 

Загальними зборами акцiонерiв Публічного акціонерного товариства «АПТЕЧНА МЕРЕЖА «ФАРМАЦІЯ»вiд 20.04.2017 року (протокол № 1 вiд 20.04.2017 р.) з метою приведення дiяльностi Товариства у вiдповiднiсть до вимог чинного законодавства було прийнято рiшення про змiну типу Товариства з публiчного на приватне та визначити тип Товариства - приватне акцiонерне товариство. Рiшення прийнято бiльшiстю голосiв. Державну реєстрацiю відповідних змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в ЄДР здiйснено 18.07.2017 року.

 

Повне найменування акціонерного товариства до зміни- ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АПТЕЧНА МЕРЕЖА «ФАРМАЦІЯ»

 

Повне найменування акціонерного товариства після зміни- ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АПТЕЧНА МЕРЕЖА «ФАРМАЦІЯ»

 

ІІІ. Підпис

 

Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що містяться у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством.

 

Генеральний директор________________________________ Ліпкіна А.Н.

 

М.П. (підпис) (ініціали та прізвище керівника) 19.07.2017 р.

 

 

28.04.2017 Консолідований баланс за 2016 

Консолідований звіт про власний капітал за 2016

Консолідований звіт про рух грошових коштів за 2016

Консолідований звіт про фінансові результати 2016

Аудиторський висновок

 

27.04.2017 З Річним звітом 2016-го року можна ознайомитись тут.

24.04.2017 Зміна посад

17.03.2017 Повідомлення про загальне засідання акціонерів ПАТ "АМ "Фармація"

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АПТЕЧНА МЕРЕЖА «ФАРМАЦІЯ», код за ЄДРПОУ 22447055, місцезнаходження: 65026, м.Одеса, вул. Жуковського, 20, повідомляє про проведення річних загальних зборів акціонерів, які відбудуться 20 квітня 2017 року о 12.00 за місцем: 65026, м. Одеса, вул. Жуковського, 20, кімната № 16 (2 поверх, вхід з двору). Реєстрація акціонерів для участі у загальних зборах проводиться з 11.00 до 11.50 у день та за місцем проведення загальних зборів. Для реєстрації акціонерам Товариства необхідно мати при собі документ, який ідентифікує особу (паспорт), представникам акціонерів – документ, який ідентифікує особу та документ, що підтверджує повноваження представника на участь у загальних зборах, оформлений згідно вимог чинного законодавства України. Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах - станом на 24 годину 13 квітня 2017 року. 

Перелік питань разом з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного:

1. Обрання членів лічильної комісії загальних зборів, прийняття рішення про припинення їх повноважень. Проект рішення: обрати лічильну комісію Загальних зборів у кількості 3-х осіб: Мала Олена Валентинівна, Єфімов Микита Валерійович, Тунеля Олена Вікторівна — члени лічильної комісії. Припинити повноваження членів Лічильної комісії Загальних зборів після оголошення Головою загальних зборів повідомлення про закриття Загальних зборів. 

2. Звіт виконавчого органу Товариства про результати фінансово - господарської діяльності Товариства у 2016 році та його затвердження. Проект рішення: затвердити звіт Генерального директора Товариства про результати фінансово - господарської діяльності Товариства у 2016 рік.

3. Звіт та висновок Ревізійної комісії Товариства по звіту та балансу Товариства за 2016 рік та його затвердження. Проект рішення: затвердити звіт та висновок Ревізійної комісії Товариства по звіту та балансу Товариства за 2016 рік. 

4. Звіт Наглядової ради Товариства про діяльність у 2016 році та його затвердження. Проект рішення: затвердити звіт Наглядової ради Товариства про діяльність у 2016 році.

5. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту Ревізійної комісії, звіту виконавчого органу Товариства. Проект рішення: визнати роботу Наглядової ради, Ревізійної комісії та Генерального директора Товариства у звітному періоді задовільною.

6. Затвердження річного звіту Товариства. Проект рішення: затвердити Річний звіт Товариства за 2016 рік. 

7. Розподіл прибутку і збитків Товариства з урахуванням вимог, передбачених чинним законодавством. Проект рішення: прибуток Товариства за 2016 рік залишити нерозподіленим.  

8. Про зміну типу Товариства з публічного на приватне. Проект рішення: прийняти рішення про зміну типу Товариства з публічного на приватне. Визначити тип Товариства — приватне акціонерне товариство.  

9. Про зміну найменування Товариства. Проект рішення: Змінити найменування Товариства з ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АПТЕЧНА МЕРЕЖА «ФАРМАЦІЯ» (ПАТ «АМ «ФАРМАЦІЯ») на ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АПТЕЧНА МЕРЕЖА «ФАРМАЦІЯ» (ПрАТ «АМ «ФАРМАЦІЯ»).

10. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради, Ревізійної комісії та Генерального директора Товариства. Проект рішення: припинити повноваження членів Наглядової ради ПАТ «АМ «ФАРМАЦІЯ» - Афанасиїва Наталя Вікторівна, Бойченко Ганна Анатоліївна, Вєлкова Свiтлана Миколаївна, членів Ревізійної комісії ПАТ «АМ «ФАРМАЦІЯ» - Турмис Галина Валерiївна, Дідух Сергій Мирославович, Генерального директора ПАТ «АМ «ФАРМАЦІЯ» — Ліпкіної Алли Наумівни.     

11. Внесення змін до статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції, надання повноважень щодо підписання та державної реєстрації статуту Товариства у новій редакції. Проект рішення:  внести зміни до статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції, надати повноваження Генеральному директору Товариства підписати статут Товариства у новій редакції та вчинити всі необхідні та юридично значимі дії щодо державної реєстрації статуту Товариства у новій редакції.

12. Внесення змін до Положення про загальні збори акціонерів, Положення про Наглядову раду та Положення про Ревізійну комісію Товариства шляхом викладення їх у новій редакції. Проект рішення: внести зміни до Положення про загальні збори акціонерів, Положення про Наглядову раду та Положення про Ревізійну комісію Товариства шляхом викладення їх у новій редакції.

13. Затвердження умов цивільно-правових, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради. Проект рішення: затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, визначити, що здійснення повноважень членів Наглядової ради Товариства відбувається на безоплатній основі, уповноважити Генерального директора Товариства підписати договори з членами Наглядової ради.

14. Обрання членів Наглядової ради Товариства. Проект рішення: обрати Наглядову раду ПрАТ “АМ “ФАРМАЦІЯ” на строк, визначений статутом Товариства, у складі 3-х осіб:  Афанасиїва Наталя Вікторівна, Бойченко Ганна Анатоліївна, Вєлкова Свiтлана Миколаївна. 

15. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства. Проект рішення: кумулятивне голосування. 

Адреса власного веб-сайту Товариства, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: http://www.farmacia.in.ua. Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів: акціонери Товариства можуть ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, з дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів за адресою: 65005, м. Одеса, вул. Михайлівська, 44-В, 3-й поверх, кімната № 4. Відповідальний за порядок ознайомлення акціонерів з документами - генеральний директор Ліпкіна А.Н. Довідки за телефоном (048) 720-51-62                                                                

Затверджено Наглядовою радою Товариства

Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано в газеті «ВІДОМОСТІ  НКЦПФР»  № 48 (2553)  від  13.03.2017 року

 

 

29.04.2016 г. С выводами аудиторской фирмы «Респект» относительно финансовой отчётности Общества по состоянию на 31.12.2015 г. можно ознакомиться здесь

29.04.2016 г. Финансовая отчетность Общества за 2015 г.:

Консолидированный отчет про финансовое состояние на 31.12.2015 г.

Консолидированный отчет про изменения в собственном капитале за 2015 г.

Консолидированный отчет про движение денежных средств за 2015 г.

Консолидированный отчет про финансовые результаты за 2015г.

 

14.04.2016 Г. С протоколом годового общего собрания акционеров ПАО "АС "Фармация", которое состоялось 08.04.2016 г., можно ознакомиться здесь

 

19.04.2016 г. С годовым отчетом за 2015 г. можно ознакомиться здесь

  13.04.2016 р.   ПОВІДОМЛЕННЯ про виникнення особливої інформації про емітента                 

11.04.2016 р. наказом Генерального директора ПАТ «АМ «ФАРМАЦIЯ» № 101-к, відповідно до норм чинного законодавства та Статуту звільнено за власним бажанням Головного бухгалтера Кривенко Олену Володимирівну, паспорт: серія КЕ номер 870955, виданий Суворовським РВ ОМУ УМВС України в Одеській області 26.11.1997р. Підстава – заява Кривенко О.В. Посадова особа перебувала на посаді з 04.09.2008 року, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має, не володіє пакетом акцій в статутному капіталу Товариства.

11.04.2016 р. наказом Генерального директора ПАТ «АМ «ФАРМАЦIЯ» № 102-к, відповідно до норм чинного законодавства та Статуту призначено на посаду Головного бухгалтера Полякову Тетяну Євгенівну, паспорт: серiя МО номер 286974, виданий Суворовським РВ УМВС України у Херсонській області 27.02.1997 р. Підстава – заява Полякової Т.Є. Посадова особа призначена на посаду безстроково. Протягом останніх п'яти років своєї діяльності обіймала посаду головного бухгалтера ТОВ «Авіа-Про», непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має, не володіє пакетом акцій в статутному капіталу Товариства.

ІІІ. Підпис

    Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації,  що містяться у повідомленні,  та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством.

    Генеральний директор________________________________ Ліпкіна А.Н.

                                      М.П.         (підпис)                         (ініціали та прізвище керівника)    12.04.2016 р.

            12.04.2016 р.               ПОВІДОМЛЕННЯ  про виникнення особливої інформації про емітента                 

 

08.04.2016 р. Загальними зборами акціонерів ПАТ «АМ «ФАРМАЦІЯ», відповідно до норм чинного законодавства та Статуту, прийняте рішення щодо зміни складу посадових осіб емітента:

 

- припинено повноваження члена Наглядової ради Афанасиївої Наталі Вікторівни, паспорт: серія КЕ номер 870955, виданий Суворовським РВ ОМУ УМВС України в Одеській області 26.11.1997р., у зв’язку з переобранням. Посадова особа перебувала на посаді з 24.04.2012 року, з переобранням 09.04.2015 року, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має,  частки у статутному капіталі Товариства не має.

 

- припинено повноваження члена Наглядової ради Каленової Ольги Володимирівни, паспорт: серія КМ номер 322944, виданий Малиновським РВ ОМУ УМВС України в Одеській області 01.11.2005 р. у зв’язку з переобранням. Посадова особа перебувала на посаді з 24.04.2012 року, з переобранням 09.04.2015 року, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має,  частки у статутному капіталі Товариства не має.

 

- припинено повноваження члена Наглядової ради Вєлкової Світлани Миколаївни,  паспорт: серія КЕ номер 677471, виданий Жовтневим РВ ОМУ УМВС України в Одеській області 14.08.1997р., у зв’язку з переобранням. Посадова особа перебувала на посаді з 24.04.2012 року, з переобранням 09.04.2015 року, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має,  частки у статутному капіталі Товариства не має.

 

- обрано на посаду члена Наглядової ради Афанасиїву Наталю Вікторівну, паспорт: серія КЕ номер 870955, виданий Суворовським РВ ОМУ УМВС України в Одеській області  26.11.1997р.  Посадова особа призначена  на строк 3 роки, протягом останніх п'яти рокiв своєї діяльності обіймала посаду юрисконсульта, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має, не володіє пакетом акцій в статутному капіталі Товариства.

 

- обрано на посаду члена Наглядової ради Бойченко Ганну Анатоліївну, паспорт: серія КМ номер 874581, виданий Приморським РВ ГУ ДМФ м. Одеси в Одеській області 05.12.2013 р. Посадова особа призначена на строк 3 роки, протягом останнiх п'яти рокiв своєї діяльності обіймала посаду економіста, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має, не володіє пакетом акцій в статутному капіталі Товариства.

 

- обрано на посаду члена Наглядової ради Вєлкову Світлану Миколаївну, паспорт: серія КЕ номер 677471, виданий Жовтневим РВ ОМУ УМВС України в Одеській області  14.08.1997р Посадова особа призначена на строк 3 роки, протягом останнiх п'яти рокiв своєї діяльності обіймала посаду головного бухгалтера, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має, не володіє пакетом акцій в статутному капіталі Товариства;

 

Засіданням Наглядової ради ПАТ «АМ «ФАРМАЦІЯ» від 08.04.2016 року

 

- призначено на посаду Голови Наглядової радиБойченко Ганну Анатоліївну, паспорт: серія КМ номер 874581, виданий Приморським РВ ГУ ДМФ м. Одеси в Одеській області 05.12.2013 р. Посадова особа призначена на строк 3 роки

 

                                                                           ІІІ. Підпис

 

    Особа,  зазначена   нижче,   підтверджує   достовірність інформації,  що містяться у повідомленні,  та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством.

 

    Генеральний директор________________________________ Ліпкіна А.Н.

 

                                      М.П.         (підпис)                         (ініціали та прізвище керівника)    08.04.2016 р.

 

 

 

 

04.03.2016. ПОВІДОМЛЕННЯ про річні загальні збори.    

Повідомляємо про проведення річних загальних зборів акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  «АПТЕЧНА МЕРЕЖА «ФАРМАЦІЯ», код за ЄДРПОУ 22447055, місцезнаходження: 65026, м. Одеса, вул. Жуковського, 20 (далі - Товариство), які відбудуться 8 квітня 2016 року о 12.00 за адресою: 65026, м. Одеса, вул. Жуковського, 20, кімната № 16 (2 поверх, вхід з двору). Реєстрація учасників загальних зборів з 11.00 до 11.50 у день та за місцем проведення загальних зборів. Для реєстрації акціонерам Товариства необхідно мати при собі документ, який ідентифікує особу (паспорт), представникам акціонерів – документ, який ідентифікує особу та документ, що підтверджує повноваження представника на участь у загальних зборах, оформлений згідно вимог чинного законодавства України.   

 

Перелік питань, що виносяться на голосування (порядок денний):

1. Обрання членів лічильної комісії загальних зборів, прийняття рішення про припинення  їх повноважень.

2. Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів.

3. Звіт виконавчого органу Товариства про результати фінансово - господарської діяльності Товариства у 2015 році та його затвердження.

4. Звіт та висновок Ревізійної комісії Товариства по звіту та балансу Товариства за 2015 рік та його затвердження.

5. Звіт Наглядової ради Товариства про діяльність у 2015 році та його затвердження.

6. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту Ревізійної комісії, звіту виконавчого органу Товариства.

7. Затвердження  річного звіту Товариства.

8. Розподіл прибутку і збитків Товариства з урахуванням вимог, передбачених чинним законодавством.

9. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.

10. Обрання членів Наглядової ради Товариства.

11. Внесення змін до статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції, надання повноважень щодо підписання та державної реєстрації статуту Товариства у новій редакції.

12. Внесення змін до Положення про загальні збори акціонерів, Положення про Наглядову раду та Положення про Ревізійну комісію Товариства шляхом викладення їх у новій редакції.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах — станом на 24 годину 4 квітня 2016 року.

 

Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів: акціонери Товариства можуть ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, з дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів за адресою: 65005, м. Одеса, вул. Михайлівська, 44-В, 3-й поверх, кімната № 4. Відповідальний за порядок ознайомлення акціонерів з документами - генеральний директор Ліпкіна А.Н.                                                      

Довідки за телефоном (048) 720-51-62

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн.)*

Найменування показника

Період

Звітний

Попередній

Усього активів

Основні засоби

Інвестиційна нерухомість

Довгострокові фінансові інвестиції

Гудвіл при консолідації

Запаси

Сумарна дебіторська заборгованість

Поточні фінансові інвестиції

Грошові кошти та їх еквіваленти

Нерозподілений прибуток

Власний капітал

Статутний капітал

Довгострокові зобов'язання

Поточні зобов'язання

Чистий прибуток (збиток)

Середньорічна кількість акцій (шт.)

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)

Загальна суму коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)

265000

60765

6158

9829

119

66330

26800

69148

25445

56807

59030

1961

35315

170655

(13861)

392157

-

-

736

211955

67668

8824

9829

119

48076

14107

8310

54824

53608

55831

1961

91056

65068

(21723)

392157

-

-

754

 

         Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано в газеті «ВІДОМОСТІ  НКЦПФР»  № 4 (2298від  04.03.2016 року           

 

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні. Генеральний директор Ліпкіна А.Н.      04.03.2016 року

 

 

 

 

23.09.2015 р.   ПОВІДОМЛЕННЯ  про виникнення особливої інформації про емітента                                                               

І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента  ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АПТЕЧНА МЕРЕЖА «ФАРМАЦІЯ»

2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 2447055

3. Місцезнаходження емітента: 65026, м. Одеса, вул. Жуковського, 20

4. Міжміський код, телефон та факс емітента: (0482) 720-51-42, (0482) 720-51-43

5. Електронна поштова адреса емітента: 11003@farmacia.in.ua

6. Адреса  сторінки  в  мережі  Інтернет, яка   додатково використовується емітентом для розкриття інформації: http://www.farmacia.in.ua

7. Вид  особливої  інформації відповідно до вимог глави 1 розділу IІI : Зміна складу посадових осіб емітента

ІІ. Текст повідомлення


23.09.2015 р. на засіданні Наглядової ради ПАТ «АМ «ФАРМАЦІЯ», відповідно до норм чинного законодавства та Статуту, прийняте рішення щодо зміни Голови Наглядової ради ПАТ «АМ «ФАРМАЦІЯ»:

- припинено повноваження Голови Наглядової ради Афанасиївої Наталі Вікторівни, паспорт: серія КЕ номер 870955, виданий Суворовським РВ ОМУ УМВС України в Одеській області 26.11.1997р., у зв’язку з переобранням. Посадова особа перебувала на посаді з 09.04.2015 року, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має,  частки у статутному капіталі Товариства не має.

- обрано на посаду Голови Наглядової ради Каленову Ольгу Володимирівну, паспорт: серія КМ номер 322944, виданий Малиновським РВ ОМУ УМВС України в Одеській області 01.11.2005 р. Посадова особа призначена на строк 3 роки, протягом останніх п'яти років своєї діяльності обіймала посаду юриста, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має, не володіє пакетом акцій в статутному капіталі Товариства. Є членом Наглядової ради ПАТ «АМ «ФАРМАЦІЯ» з 09.04.2015 року.

ІІІ. Підпис

    Особа,  зазначена   нижче,   підтверджує   достовірність інформації,  що містяться у повідомленні,  та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством.

    Генеральний директор________________________________ Ліпкіна А.Н.

                                      М.П.         (підпис)                         (ініціали та прізвище керівника)    

29.04.2015 г. С годовой информацией эмитента ценных бумаг ПАО "АС "Фармация" за 2014 год можно ознакомиться здесь

29.04.2015 г. Финансовая отчетность Общества за 2014 г.:

Консолидированный отчет про финансовое состояние на 31.12.2014 г.

Консолидированный отчет про финансовые результаты за 2014 г.

Консолидированный отчет про движение денежных средств за 2014 г.

Консолидированный отчет про изменения в собственном капитале за 2014 г.

 

29.04.2015г. С выводами аудиторской фирмы «Респект» относительно финансовой отчётности Общества по состоянию на 31.12.2014 г. можно ознакомиться здесь

 
 
14.04.2015 г. Со сведениями об изменении состава должностных лиц ПАО "АС"Фармация", избранных на годовом собрании акционеров можно ознакомиться здесь
 
 
06.03.2015 г. С объявлением о проведении годового общего собрания акционеров, которое состоится 09.04.2015 года, можно ознакомиться здесь
 
 
05.05.2014 г. Со сведениями об изменении состава должностных лиц ПАО "АС "Фармация" можно ознакомиться здесь
 
 
28.04.2014 г. С годовой информацией эмитента ценных бумаг ПАО "АС "Фармация" за 2013 год  можно ознакомиться здесь
 
 
28.04.2014 г. Финансовая отчетность Общества за 2013 г.: 
 
28.04.2014 г. С выводами аудиторской фирмы «Респект» относительно финансовой отчётности Общества по состоянию на 31.12.2013 г. можно ознакомиться здесь
 
 
15.04.2014 г. С протоколом годового общего собрания акционеров ПАО "АС "Фармация", которое состоялось 08.04.2014 г., можно ознакомиться здесь
 
 
Уважаемый акционер!

Публичное акционерное общество «Аптечная сеть «Фармация» (ПАО «АС «Фармация», код ЕГРПОУ 22447055, является новым наименованием Открытого акционерного общества «ФАРМАЦИЯ».

Наименование Открытое акционерное общество «Фармация» (ОАО «Фармация») изменено на Публичное акционерное общество «Аптечная сеть «Фармация» (ПАО «АС «Фармация») на основании решения общего собрания акционеров (протокол № 1 от 05 апреля 2011 года).

Открытое акционерное общество «Фармация» создано путем преобразования акционерной фирмы «Фармация», зарегистрированной исполнительным комитетом Октябрьского районного совета народных депутатов г. Одессы 22.12.1994 г. за номером  №22447055 и является правопреемником Акционерной фирмы «Фармация».

Акционерная фирма «Фармация» была создана на базе областного производственного объединения «Фармация» на основании решения Одесского областного совета народных депутатов № 62 от 09.12.1994 г

Производственное объединение «Фармация» создано из всех структурных подразделений аптекоуправления Одесского облисполкома зарегистрировано решением исполнительного комитета Октябрьского районного совета народных депутатов г. Одессы 05.12.1991г. за регистрационным номером 2148 и является правопреемником аптекоуправления Одесского облисполкома.

В настоящее время уставный капитал Общества составляет 1960785 (один миллион девятьсот шестьдесят тысяч семьсот восемьдесят пять) гривен. Капитал Общества разделен на 392 157 простых именных акции номиналом по 5 (пять) гривен каждая. Со свидетельством о регистрации выпуска акций можно ознакомиться здесь

Общество действует в соответствии с Законом Украины "Об акционерных обществах" и Уставом ПАО «АС «Фармация»

 Архив новостей
 
24.05.2013 года. С годовой информацией эмитента ценных бумаг за 2012 год можно ознакомится здесь
 
 
26.04.2013 года. Отчеты Общества о деятельности в 2012 году: 
Баланс на 31.12.2013 года Форма 1
Отчет о собственном капитале за 2012 год
Отчет о движении денежных средств за 2012 год
Отчет о финансовых результатах
Консолидированный отчет о финансовом положении
Консолидированный отчет о финансовых результатах
 
С выводами аудиторской фирмы «Респект» относительно финансового положения Общества за 2012 год и годовой финансовой отчётностью Общества можно ознакомиться 
 
 
18.04.2013г.
С протоколом №1 Общего собрания акционеров ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «АПТЕЧНАЯ СЕТЬ« ФАРМАЦИЯ » от 12.04.2013 года можно ознакомиться  здесь
С результатами голосования акционеров можно ознакомиться здесь
 
07.03.2014 г. С объявлением о проведении годового общего собрания акционеров, которое состоится 08.04.2014 года, можно ознакомиться здесь
 
11.03.2013 г. С сообщением о проведении годового общего собрания акционеров ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «АПТЕЧНАЯ СЕТЬ« ФАРМАЦИЯ » можно ознакомиться здесь

Согласно Решения Государственной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку от 27 мая 2003 года N233 Общество, как эмитент ценных бумаг, публикует информацию о своей деятельности в Едином информационном массиве данных об эмитентах ценных бумаг. С публикациями Общества можно ознакомиться здесь

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АПТЕЧНА МЕРЕЖА «ФАРМАЦІЯ», код за ЄДРПОУ 22447055, місцезнаходження: 65026, м.Одеса, вул. Жуковського, 20, повідомляє про проведення річних загальних зборів акціонерів, які відбудуться 20 квітня 2017 року о 12.00 за місцем: 65026, м. Одеса, вул. Жуковського, 20, кімната № 16 (2 поверх, вхід з двору). Реєстрація акціонерів для участі у загальних зборах проводиться з 11.00 до 11.50 у день та за місцем проведення загальних зборів. Для реєстрації акціонерам Товариства необхідно мати при собі документ, який ідентифікує особу (паспорт), представникам акціонерів – документ, який ідентифікує особу та документ, що підтверджує повноваження представника на участь у загальних зборах, оформлений згідно вимог чинного законодавства України. Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах - станом на 24 годину 13 квітня 2017 року.

Перелік питань разом з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного:

1. Обрання членів лічильної комісії загальних зборів, прийняття рішення про припинення їх повноважень. Проект рішення: обрати лічильну комісію Загальних зборів у кількості 3-х осіб: Мала Олена Валентинівна, Єфімов Микита Валерійович, Тунеля Олена Вікторівна — члени лічильної комісії. Припинити повноваження членів Лічильної комісії Загальних зборів після оголошення Головою загальних зборів повідомлення про закриття Загальних зборів.

2. Звіт виконавчого органу Товариства про результати фінансово - господарської діяльності Товариства у 2016 році та його затвердження. Проект рішення: затвердити звіт Генерального директора Товариства про результати фінансово - господарської діяльності Товариства у 2016 рік.

3. Звіт та висновок Ревізійної комісії Товариства по звіту та балансу Товариства за 2016 рік та його затвердження. Проект рішення: затвердити звіт та висновок Ревізійної комісії Товариства по звіту та балансу Товариства за 2016 рік.

4. Звіт Наглядової ради Товариства про діяльність у 2016 році та його затвердження. Проект рішення: затвердити звіт Наглядової ради Товариства про діяльність у 2016 році.

5. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту Ревізійної комісії, звіту виконавчого органу Товариства. Проект рішення: визнати роботу Наглядової ради, Ревізійної комісії та Генерального директора Товариства у звітному періоді задовільною.

6. Затвердження річного звіту Товариства. Проект рішення: затвердити Річний звіт Товариства за 2016 рік.

7. Розподіл прибутку і збитків Товариства з урахуванням вимог, передбачених чинним законодавством. Проект рішення: прибуток Товариства за 2016 рік залишити нерозподіленим.

8. Про зміну типу Товариства з публічного на приватне. Проект рішення: прийняти рішення про зміну типу Товариства з публічного на приватне. Визначити тип Товариства — приватне акціонерне товариство.

9. Про зміну найменування Товариства. Проект рішення: Змінити найменування Товариства з ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АПТЕЧНА МЕРЕЖА «ФАРМАЦІЯ» (ПАТ «АМ «ФАРМАЦІЯ») на ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АПТЕЧНА МЕРЕЖА «ФАРМАЦІЯ» (ПрАТ «АМ «ФАРМАЦІЯ»).

10. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради, Ревізійної комісії та Генерального директора Товариства. Проект рішення: припинити повноваження членів Наглядової ради ПАТ «АМ «ФАРМАЦІЯ» - Афанасиїва Наталя Вікторівна, Бойченко Ганна Анатоліївна, Вєлкова Свiтлана Миколаївна, членів Ревізійної комісії ПАТ «АМ «ФАРМАЦІЯ» - Турмис Галина Валерiївна, Дідух Сергій Мирославович, Генерального директора ПАТ «АМ «ФАРМАЦІЯ» — Ліпкіної Алли Наумівни.

11. Внесення змін до статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції, надання повноважень щодо підписання та державної реєстрації статуту Товариства у новій редакції. Проект рішення: внести зміни до статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції, надати повноваження Генеральному директору Товариства підписати статут Товариства у новій редакції та вчинити всі необхідні та юридично значимі дії щодо державної реєстрації статуту Товариства у новій редакції.

12. Внесення змін до Положення про загальні збори акціонерів, Положення про Наглядову раду та Положення про Ревізійну комісію Товариства шляхом викладення їх у новій редакції. Проект рішення: внести зміни до Положення про загальні збори акціонерів, Положення про Наглядову раду та Положення про Ревізійну комісію Товариства шляхом викладення їх у новій редакції.

13. Затвердження умов цивільно-правових, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради. Проект рішення: затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, визначити, що здійснення повноважень членів Наглядової ради Товариства відбувається на безоплатній основі, уповноважити Генерального директора Товариства підписати договори з членами Наглядової ради.

14. Обрання членів Наглядової ради Товариства. Проект рішення: обрати Наглядову раду ПрАТ “АМ “ФАРМАЦІЯ” на строк, визначений статутом Товариства, у складі 3-х осіб: Афанасиїва Наталя Вікторівна, Бойченко Ганна Анатоліївна, Вєлкова Свiтлана Миколаївна.

15. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства. Проект рішення: кумулятивне голосування.

Адреса власного веб-сайту Товариства, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: http://www.farmacia.in.ua. Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів: акціонери Товариства можуть ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, з дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів за адресою: 65005, м. Одеса, вул. Михайлівська, 44-В, 3-й поверх, кімната № 4. Відповідальний за порядок ознайомлення акціонерів з документами - генеральний директор Ліпкіна А.Н. Довідки за телефоном (048) 720-51-62 Затверджено Наглядовою радою Товариства

Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано в газеті «ВІДОМОСТІ НКЦПФР» № 48 (2553) від 13.03.2017 року

Подписка на рассылку новостей. Узнавайте все первыми!


 • apivita.png
 • aven.png
 • bioderma.png
 • caudalie.png
 • dry dry.png
 • dr_redis.png
 • eucerin.png
 • farmak.png
 • gerber.png
 • henkel.png
 • jonson.png
 • krka.png
 • lacalut.png
 • lierac.png
 • linex.png
 • medihronal.png
 • naturasiberica.png
 • nestle.png
 • persen.png
 • sanofi.png