soz

Объявление о собрании Фармация 18.04.2018


ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АПТЕЧНА МЕРЕЖА «ФАРМАЦІЯ», код за ЄДРПОУ 22447055, місцезнаходження: 65026, м.Одеса, вул. Жуковського, 20 (далі — Товариство), повідомляє про проведення річних загальних зборів акціонерів, які відбудуться 18 квітня 2018 року о 12.00 за місцем: 65026, м. Одеса, вул. Жуковського, 20, кімната № 16 (2 поверх, вхід з двору). Реєстрація акціонерів для участі у загальних зборах проводиться з 11.00 до 11.50 у день та за місцем проведення загальних зборів. Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах — станом на 24 годину 12квітня 2018 року. Для участі у загальних зборах акціонер має надати реєстраційній комісії документ, який ідентифікує його особу (паспорт), реквізити якого відповідають даним переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, а представник акціонера – документ, який ідентифікує особу представника та документ, що підтверджує повноваження представника на участь у загальних зборах, оформлений згідно вимог чинного законодавства України. Участь та голосування на загальних зборах за довіреністю здійснюється у порядку, передбаченому статтею 39 Закону України “Про акціонерні товариства”.                                        

Перелік питань разом з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного:

1. Обрання членів лічильної комісії загальних зборів, прийняття рішення про припинення їх повноважень.

Проект рішення: обрати лічильну комісію Загальних зборів у кількості 3-х осіб: Мала Олена Валентинівна, Мельниченко Наталія Олександрівна, Тунеля Олена Вікторівна — члени лічильної комісії. Припинити повноваження членів Лічильної комісії Загальних зборів після оголошення Головою загальних зборів повідомлення про закриття Загальних зборів.

2. Розгляд звіту виконавчого органу Товариства про результати фінансово - господарської діяльності Товариства у 2017 році та його затвердження.

Проект рішення: затвердити звіт Генерального директора Товариства про результати фінансово - господарської діяльності Товариства у 2017 рік.

3. Розгляд звіту та висновку Ревізійної комісії Товариства по звіту та балансу Товариства за 2017 рік та його затвердження.

Проект рішення: затвердити звіт та висновок Ревізійної комісії Товариства по звіту та балансу Товариства за 2017 рік.

4. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства про діяльність у 2017 році та його затвердження.

Проект рішення: затвердити звіт Наглядової ради Товариства про діяльність у 2017 році.

5. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту Ревізійної комісії, звіту виконавчого органу Товариства.

Проект рішення: визнати роботу Наглядової ради, Ревізійної комісії та Генерального директора Товариства у звітному періоді задовільною.

6. Затвердження річного звіту Товариства.

Проект рішення: затвердити Річний звіт Товариства за 2017 рік.

7. Розподіл прибутку і збитків Товариства з урахуванням вимог, передбачених чинним законодавством.

Проект рішення: прибуток Товариства за 2017 рік залишити нерозподіленим.

8. Внесення змін до статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції, надання повноважень щодо підписання та державної реєстрації статуту Товариства у новій редакції.

Проект рішення: внести зміни до статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції, надати повноваження Генеральному директору Товариства підписати статут Товариства у новій редакції та вчинити всі необхідні та юридично значимі дії щодо державної реєстрації статуту Товариства у новій редакції.

9. Внесення змін до Положення про загальні збори акціонерів та Положення про Наглядову раду Товариства шляхом викладення їх у новій редакції.

Проект рішення: внести зміни до Положення про загальні збори акціонерів та Положення про Наглядову раду Товариства шляхом викладення їх у новій редакції.

Адреса власного веб-сайту Товариства: http://www.farmacia.in.ua.

Після отримання повідомлення про проведення загальних зборів, акціонери Товариства мають можливість скористатись правами, передбаченими статтями 36 та 38 Закону України “Про акціонерні товариства”. Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів: акціонери Товариства можуть ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, у строк з дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів за адресою: 65005, м. Одеса, вул. Михайлівська, 44-В, 3-й поверх, кімната № 4. Відповідальний за порядок ознайомлення акціонерів з документами - генеральний директор Ліпкіна А.Н. Довідки за телефоном (048) 720-51-62. Пропозиції до порядку денного загальних зборів вносяться акціонерами Товариства у порядку та строки, передбачені статею 38 Закону України “Про акціонерні товариства”. Загальна кількість акцій Товариства станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів — 392 157. Загальна кількість голосуючих акцій Товариства станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів — 307 912.                              

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис.грн)

Найменування показника

Період

звітний

попередній

Усього активів

379280

331174

Основні засоби (за залишковою вартістю)

56862

57670

Запаси

135598

88356

Сумарна дебіторська заборгованість

69800

68445

Гроші та їх еквіваленти

88897

88730

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

115590

85499

Власний капітал

117813

87722

Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал

1961

1961

Довгострокові зобов'язання і забезпечення

110013

117405

Поточні зобов'язання і забезпечення

147115

122023

Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)

28927

23951

Середньорічна кількість акцій (шт.)

392157

392157

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)

74

61

Затверджено Наглядовою радою Товариства

Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано в газеті - Законом України «Про акціонерні товариства» публікація повідомлення про проведення загальних зборів не перебачена

Подписка на рассылку новостей. Узнавайте все первыми!


 • apivita.png
 • aven.png
 • bioderma.png
 • caudalie.png
 • dry dry.png
 • dr_redis.png
 • eucerin.png
 • farmak.png
 • gerber.png
 • henkel.png
 • jonson.png
 • krka.png
 • lacalut.png
 • lierac.png
 • linex.png
 • medihronal.png
 • naturasiberica.png
 • nestle.png
 • persen.png
 • sanofi.png